top of page

Kratom's Strains

unnamed (3).png
unnamed.png
text 4.png
unnamed (1).png

Green Strains

Green%20Meang%20Da_edited.png
Asset 8.png
Asset 10.png
Asset 9.png

Stimulating - Kích thích

Mood Enhancing - Nâng cao tâm trạng

Relaxing - Thư giãn

Alert Enhancing - Tăng khả năng tập trung

Pain Relieving - Giảm đau

Energy Enhancing - Tăng cường năng lượng

Asset 1.png

Red Strains

Red Meang Da.png
Asset 6.png

Stimulating - Kích thích

Mood Enhancing - Nâng cao tâm trạng

Relaxing - Thư giãn

Alert Enhancing - Tăng khả năng tập trung

Asset 3.png

Pain Relieving - Giảm đau

Energy Enhancing - Tăng cường năng lượng

White Strains

White Meang Da.png
Asset 7.png
Asset 13.png

Stimulating - Kích thích

Mood Enhancing - Nâng cao tâm trạng

Relaxing - Thư giãn

Alert Enhancing - Tăng khả năng tập trung

Pain Relieving - Giảm đau

Energy Enhancing - Tăng cường năng lượng

Focus Enhancing - Tăng cường sự tập trung

Gold Strains

Gold Meang Da.png
Asset 5.png

Stimulating - Kích thích

Mood Enhancing - Nâng cao tâm trạng

Relaxing - Thư giãn

Alert Enhancing - Tăng khả năng tập trung

Asset 11.png

Pain Relieving - Giảm đau

Energy Enhancing - Tăng cường năng lượng

Focus Enhancing - Tăng cường sự tập trung

bottom of page